Opći uvjeti poslovanja


OPĆI UVJETI POSLOVANJA
AGENCIJE ZA PROMET NEKRETNINAMA
ROZGA d.o.o.(Ekspert Nekretnine),Šegedinova 1, Split

OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Općim uvjetima poslovanja posrednika u prometu nekretninama (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) uređuje se poslovni odnos između agencije za posredovanje u prometu nekretnina (u daljnjem tekstu: Posrednik) i fizičke ili pravne osobe (u daljnjem tekstu nalogodavac) koja sa posrednikom sklapa ugovor o posredovanju.
Opći  uvjeti  su sastavni  dio ugovora  o posredovanju sklopljenim između posrednika i nalogodavca.

Članak 2.
Pojedini pojmovi i nazivi u smislu ovih Općih uvjeta imaju slijedeće značenje:

  • Posrednik  u  prometu  nekretnina – ovlaštena Agencija koja ispunjava uvjete za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina, odnosno agencija  za  posredovanje  i  promet nekretninama ROZGA d.o.o.(Ekspert Nekretnine),Šegedinova 1, Split. (u daljnjem tekstu: Posrednik).
  • Posredovanje u prometu nekretnina radnje su posrednika u prometu nekretnina koje se tiču povezivanja nalogodavca i  treće osobe te pregovora  i  priprema za sklapanje pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina osobito pri kupnji, prodaji, zamjeni, najmu, zakupu i dr.
  • Agent posredovanja u prometu nekretnina fizička je osoba koja je upisana u Imenik agenata posredovanja u prometu nekretnina i kao takav zaposlen kod Posrednika (u daljnjem tekstu: Agent).
  • Nekretnine su čestice zemljine površine, zajedno sa svime što je sa zemljištem trajno spojeno na površini ili ispod nje sukladno odredbama općeg propisa o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.
  • Nalogodavac je fizička ili  pravna osoba koja s  posrednikom u prometu nekretnina
  • sklapa ugovor o posredovanju (prodavatelj, kupac, zakupnik, zakupodavac, najmodavac,najmoprimac i drugi mogući sudionici u prometu nekretnina).
  • Treća  osoba je  osoba  koju  posrednik  u  prometu  nekretnina  nastoji  povezati  s nalogodavcem radi  pregovara o sklapanju pravnih poslova kojih je predmet  određena nekretnina (u daljnjem tekstu: Treća osoba).
  • Posrednička naknada je iznos koji je nalogodavac dužan isplatiti posredniku za usluge  posredovanja

PONUDA NEKRETNINA
Članak 3.
Naša se ponuda temelji  na podacima koje zaprimimo pismenim i  usmenim putem odstrane nalogodavca. Postoji  mogućnost greške u opisu i  cijeni  nekretnine te mogućnost da je oglašavana nekretnina već prodana, iznajmljena ili je vlasnik nekretnine odustao od prodaje/najma.

Naše ponude i obavijesti primatelj (nalogodavac) mora čuvati kao poslovnu tajnu i samo ih uz naše pismeno odobrenje smije prenijeti trećoj osobi.

Ako  je  primatelj  naše  ponude  već  upoznat  sa  nekretninama  koje  smo mu ponudili, obvezan nas je bez odgode o tome obavijestiti pisanim putem, putem elektroničke pošte (e-mail), faksom ili preporučenim pismom

CIJENA NEKRETNINA
Članak 4.
Cijene nekretnina iskazane su u eurima.

UGOVOR O POSREDOVANJU
Članak 5.
Ugovorom o posredovanju u prometu nekretnina (u daljnjem tekstu: Ugovor) obvezuje se Posrednik da će nastojati naći i dovesti u vezu s Nalogodavcem Treću osobu radi pregovaranja i sklapanja određenoga pravnog posla o prijenosu ili osnivanju određenoga prava na nekretnini, a Nalogodavac se obvezuje da će mu isplatiti određenu posredničku naknadu (u daljnjem tekstu: Naknada) ako taj pravni posao bude sklopljen.

Ugovor se sklapa u pisanome obliku i na određeno vrijeme.

Ako ugovorne strane ne dogovore rok na koji sklapaju Ugovor, smatra se da je Ugovor sklopljen na određeno razdoblje od 12 mjeseci i može se sporazumom stranaka više puta produžiti.

PRESTANAK UGOVORA O POSREDOVANJU
Članak 6.
Ugovor o posredovanju sklopljen na određeno vrijeme prestaje istekom roka na koji je sklopljen ako u tome roku nije sklopljen ugovor za koji je posredovano ili otkazom bilo koje od ugovornih strana.

Nalogodavac je dužan naknaditi Posredniku učinjene troškove za koje je inače bilo izričito ugovoreno da ih Nalogodavac posebno plaća.

Ako u roku ne dužem od vremena trajanja sklopljenog Ugovora nakon prestanka tog Ugovora Nalogodavac sklopi pravni posao koji je pretežito posljedica Posrednikova djelovanja prije prestanka Ugovora o posredovanju, dužan je Posredniku platiti posredničku naknadu u cijelosti, osim ako Ugovorom nije drukčije ugovoreno.

ISKLJUČIVO POSREDOVANJE
Članak 7.
Ugovorom se Nalogodavac može obvezati da za posredovani posao neće angažirati nijednoga drugog posrednika (isključivo posredovanje), koja obveza mora biti izričito ugovorena.

Ako je za vrijeme trajanja Ugovora o isključivome posredovanju Nalogodavac sklopio mimo Posrednika pravni posao preko drugog posrednika, a za koji je isključivom Posredniku bio dan nalog za posredovanje, dužan je Posredniku platiti stvarne troškove učinjene tijekom posredovanja. Ako visina Naknade nije ugovorena, Nalogodavac je Posredniku dužan nadoknaditi stvarne troškove učinjene tijekom posredovanja koji ne mogu biti veći od Naknade za posredovani posao.

Prilikom zaključivanja ugovora o isključivome posredovanju Posrednik je dužan posebno upozoriti Nalogodavca na značenje i pravne posljedice te klauzule.

Ugovor o isključivom posredovanju sklopljen na određeno vrijeme prestaje istekom roka na koji je sklopljen ako u tome roku nije sklopljen ugovor za koji je posredovano ili otkazom bilo koje od ugovornih strana.

Nalogodavac je dužan naknaditi Posredniku učinjene troškove za koje je inače bilo izričito ugovoreno da ih Nalogodavac posebno plaća.

Ako u roku ne dužem od vremena trajanja sklopljenog Ugovora o isključivom posredovanju nakon prestanka tog Ugovora Nalogodavac sklopi pravni posao koji je pretežito posljedica Posrednikova djelovanja prije prestanka Ugovora o isključivom posredovanju, dužan je Posredniku platiti posredničku naknadu u cijelosti, osim ako Ugovorom nije drukčije ugovoreno.

OBVEZE POSREDNIKA
Članak 8.
Potpisom ugovora o posredovanju u prometu nekretninama posrednik se obvezuje obavljati osobito slijedeće:
1. nastojati naći i dovesti u vezu s nalogodavcem osobu radi zaključivanja posredovanog posla,
2. upoznati nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine,
3. izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini i upozoriti nalogodavca na očite nedostatke i moguće rizike u svezi s neuređenim zemljišnoknjižnim stanjem nekretnine, upisanim stvarnim pravima ili drugim pravima trećih na nekretninu, pravne posljedice neispunjavanja obaveza prema trećoj strani,nedostatke građevne i uporabne dozvole sukladno posebnomu zakonu, okolnosti obveze primjene prava prvokupa i ograničenja u pravnome prometu sukladno posebnim propisima
4. obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na odgovarajući način, kao i izvršiti sve druge radnje dogovorene ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama koje prelaze uobičajenu prezentaciju, a za što ima pravo na posebne, unaprijed iskazane troškove,
5. omogućiti pregled nekretnina,
6. posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja ugovora,
7. čuvati osobne podatke nalogodavca, te po pisanom nalogu nalogodavca čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje ili u svezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje,
8. ako je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu s važećim propisima o prostornom uređenju koji se odnose na to zemljište,
9. obavijestiti nalogodavca o svim okolnostima važnim za namjeravani posao koje su mu poznate ili mu moraju biti poznate
10. upoznati Nalogodavca s odredbama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja
terorizma (NN 87/08).

OBVEZE NALOGODAVCA
Članak 9.
Zaključiti Ugovor o posredovanju s Posrednikom te:
1. obavijestiti Posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje posredovanja i predočiti točne podatke o nekretnini te ako posjeduje dati Posredniku na uvid lokacijsku, građevnu, odnosno uporabnu dozvolu za nekretninu koja je predmet ugovora te dati na uvid Posredniku dokaze o ispunjavanju obveza prema Trećoj strani,
2. dati Posredniku na uvid isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini, odnosno drugo stvarno pravo na nekretnini koja je predmet ugovora te upozoriti posrednika na sve uknjižene i neuknjižene terete koji postoje na nekretnini,
3. osigurati Posredniku i trećoj osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredovanoga posla razgledanje nekretnine,
4. obavijestiti Posrednika o svim bitnim podacima o traženoj nekretnini što posebno uključuje opis nekretnine i cijenu,
5. nakon sklapanja predugovora, isplatiti Posredniku Naknadu,
6. nadoknaditi Posredniku troškove učinjene tijekom posredovanja koji prelaze uobičajene troškove posredovanja,
7. obavijestiti Posrednika pisanim putem o svim promjenama povezanim s poslom za koji je ovlastio posrednika, a posebno o promjenama povezanim s vlasništvom na nekretnini.

Nalogodavac nije dužan pristupiti pregovorima za sklapanje posredovanog posla s Trećom osobom koju je Posrednik našao, niti sklopiti pravni posao. Nalogodavac će odgovarati za štetu, ako pri tom nije postupio u dobroj vjeri, te je dužan nadoknaditi sve troškove učinjene tijekom posredovanja, koji ne mogu biti veći od Naknade.

Nalogodavac će odgovarati za štetu ako je postupao prijevarno, ako je zatajio ili dao netočne podatke bitne za poslove posredovanja u cilju okončanja posredovanog posla.

POSREDNIČKA NAKNADA
Članak 10.
Visina posredničke naknade određuje se ugovorom o posredovanju.

Ugovorena posrednička naknada obuhvaća izvršenje svih radnji Posrednika navedenih u toč. VI. Općih uvjeta.
U slučaju obavljanja radnji koje nisu obuhvaćene toč. VI. Općih uvjeta na temelju zahtjeva Nalogodavca cijena posredničke satnice iznosi 93 eura.

U slučaju obavljanja radnji koje nisu obuhvaćene toč. VI. Općih uvjeta na temelju zahtjeva Nalogodavca isti je obvezan pored naknade za utrošenu posredničku satnicu Posredniku naknaditi i stvarne troškove obavljanja tih radnji.
Na sve iznose naknada obračunava se porez na dodanu vrijednost, jer je agencija ROZGA d.o.o.(Ekspert Nekretnine),Šegedinova 1, Split, u sustavu PDV-a.

U slučaju da sklopljeni pravni posao uključuje i sklapanje predugovora kojim su se Nalogodavac i Treća osoba obvezali sklopiti glavni ugovor u vezi s nekretninom koja je predmet posredovanja, Nalogodavac se obvezuje naknadu za posredovanje isplatiti Posredniku u dva jednaka dijela, od kojih prvi dospijeva na dan sklapanja predugovora, a drugi na dan sklapanja glavnog ugovora, odnosno na dan isteka roka određenog predugovorom za sklapanje glavnog ugovora.

U slučaju da sklopljeni pravni posao uključuje isključivo sklapanje glavnog ugovora ugovor u vezi s nekretninom koja je predmet posredovanja, Nalogodavac se obvezuje naknadu za posredovanje isplatiti Posredniku na dan sklapanja ugovora o kupoprodaji.

Odustanak Nalogodavca ili Treće osobe s kojom je Nalogodavac sklopio predugovor u vezi s nekretninom koja je predmet posredovanja, kao niti odustanak Nalogodavca ili osobe s kojom je Nalogodavac sklopio ugovor u vezi s nekretninom koja je predmet posredovanja od ispunjenja sklopljenog ugovora ne utječu na obvezu Nalogodavca da Posredniku plati naknadu za posredovanje u visini i na način utvrđen ovim člankom i sklopljenim ugovorom o posredovanju.

Nalogodavac je dužan platiti Naknadu i kad je s Trećom osobom, na koju mu je ukazao Posrednik i s kojom ga je Posrednik doveo u vezu, zaključio pravni posao različit od onoga za koji se posredovalo, a kojim se postiže ista svrha kao i posredovanim poslom ili predmet kojeg je pravnog posla nekretnina koja je predmet posredovanja.

Smatra se da je Posrednik omogućio Nalogodavcu stupanje u vezu s Trećom osobom ako je:
- neposredno odveo ili uputio Nalogodavca u razgledavanje predmetne nekretnine,
- organizirao susret između Nalogodavca i Treće ugovorne osobe radi pregovaranja za
  sklapanje pravnog posla,
- Nalogodavcu priopćio ime i prezime, odnosno tvrtku, broj telefona, telefaksa, e-mail adresu
  Treće osobe ovlaštene za sklapanje pravnog posla ili mu je priopćio točnu lokaciju tražene
  nekretnine.

Nakon prestanka Ugovora Posrednik ima pravo na Naknadu u roku ne dužem od vremena trajanja sklopljenog Ugovora i u slučajevima kad Nalogodavac sklopi s Trećom osobom pravni posao koji je pretežito posljedica Posrednikova djelovanja prije prestanka Ugovora.

Ukoliko Nalogodavac odustane tijekom zaključivanja posredovanog posla (nakon što mu je Posrednik dostavio prihvatljivu ponudu) dužan je Posredniku isplatiti iznos ugovorene Naknade.

Posrednik ima pravo na Naknadu ako bračni, odnosno izvanbračni drug, potomak ili roditelj Nalogodavca; odnosno trgovačko društvo, ustanova ili druga pravna osoba koje je Nalogodavac, njegov bračni ili izvanbračni drug, potomak ili roditelj osnivač ili odgovorna osoba, odnosno s kojom ima sklopljen ugovor o radu ili ugovor o djelu, zaključi posredovani pravni posao s osobom s kojom je Posrednik Nalogodavca doveo u vezu.

ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 11.
Za sve što izričito nije utvrđeno ovim Općim uvjetima primjenjivat će se Zakon o posredovanju u prometu nekretnina, Zakon o obveznim odnosima te ostali zakonski propisi.

Za sudske sporove nadležan je sud u Splitu, osim ako se drugačije ne dogovori.

Opći uvjeti primjenjuju se od 10.12.2010. godine.

ROZGA d.o.o. (Ekspert Nekretnine), Šegedinova 1, Split